PL | EN | RU

Logo Wibobestmakeup.jpg 1181x909 150kB

Regulamin Konkursu


 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie „#wibobestmakeup”, (zwanym dalej „Konkursem”).

2. Organizatorem Konkursu jest Wibo Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Kartuzach 83-300, przy ul. Kościerskiej 11, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod nr KRS 0000406193, posługująca się numerem NIP: 5892008751, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwać będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Jury decydować będzie również o ostatecznym wyniku rywalizacji konkursowej i przyznaniu nagród na podstawie oceny najbardziej interesującej pracy

4. Konkurs prowadzony będzie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 2
UCZESTNICY KONKURSU

1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby zatrudnione przez niego na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie rodzin pracowników i współpracowników Organizatora.

 

§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE

1. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 7 kwietnia–12 czerwca 2017 r.* Zgłoszenia do Konkursu można przesyłać w okresie od dnia 7 kwietnia do 28 kwietnia 2017 r.

2. Konkurs ogłaszany jest i urządzany na stronie internetowej www.wibo.pl oraz na profilach społecznościowych WIBO.

3. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane będą poprzez serwis społecznościowy http://instagram.com. #wibobestmakeup.

4. Aby wziąć udział w konkursie Uczestnik musi zaakceptować treści niniejszego Regulaminu, wypełnić formularz zgłoszeniowy na www.wibo.pl oraz posiadać publiczny profil w serwisie Instagram oraz być obserwatorem profilu WIBO.

5. Na konkurs składają się 4 fazy.

6. Pierwsza faza trwa od dnia 7–28 kwietnia br. – jest to okres zbierania zgłoszeń i prac do Konkursu.

7. Druga faza, polegająca na wyborze zgłoszeń przez Komisję i wyłonieniu 10 finalistów Konkursu, trwa do 12 czerwca 2017 r.

8. Trzecia faza rozpoczyna się od 4–17 maja 2017 r., kiedy zostanie ogłoszone zadanie konkursowe, które Finaliści mają czas zrealizować do 17 maja 2017 włącznie.

9. Czwarta faza obejmuje wybór laureata przez Komisję w dniu 12 czerwca 2017 r. oraz w ramach nagrody dla 10 laureatów warsztaty z vlogerką RED LIPSTICK MONSTER . Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi podczas warsztatów.

 

§ 4
FAZA I – ZGŁOSZENIA DO KONKURSU

1. Pierwsza faza Konkursu rozpoczyna się 7-28 kwietnia 2017 roku. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik musi wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie www.wibo.pl w zakładce #wibobestmakeup, opublikować na swoim własnym profilu na Instagramie materiał zdjęciowy lub filmowy z makijażem techniką STROBING. Uczestnik wykonuje makijaż – metamorfozę jednocześnie używając w poście konkursowym oznaczenia @wibo.pl oraz hasztagu #wibobestmakeup.

2. Po opublikowaniu zdjęć i poprawnym oznaczeniu za pomocą hasztagów, Uczestnicy, zostaną zaproszeni do drugiej fazy konkursu.

 

§ 5
FAZA II – SELEKCJA FINALISTÓW

1. Selekcja Finalistów odbędzie się do 28 kwietnia 2017 r.

2. 10 wybranych tą drogą Finalistów zostanie powiadomionych o zakwalifikowaniu się do Finału Konkursu poprzez informację na stronie www.wibo.pl w zakładce #wibobestmakeup

3. Każdy z 10 finalistów otrzyma przesyłką kurierską produkty WIBO, umożliwiające udział w fazie trzeciej Konkursu w terminie do 4-17 maja 2017 r.

 

§ 6
FAZA III – ZADANIE KONKURSOWE

1. Faza trzecia rozpocznie się 4 – 17 maja 2017 r.

2. W ramach zadania konkursowego 10 Finalistów ma za zadanie wykonać najbardziej spektakularną metamorfozę makijażową z wykorzystaniem tylko kosmetyków WIBO (nadesłanych w paczce konkursowej do każdego z 10 finalistów) techniką BAKING.

3. Prace powinny mieć charakter krótkiego filmu do 60 s, fototutorialu makijażowego z ujęciami końcowymi ,,przed i po „ – uczestnik powinien otagować film hasztagiem #wibobestmakeup i oznaczyć @wibo.pl i umieścić na swoim kanale IG.

4. Film lub fototutorial musi przedstawiać wykonanie makijażowej transformacji na twarzy uczestnika lub innej osoby zgodnie z zadaniem konkursowym.

5. Finaliści muszą wykonać makijaż lub makijażową transformację używając tylko i wyłącznie produktów WIBO, które otrzymają przed ogłoszeniem zadania konkursowego.

6. W dniu 22 maja 2017 r. na www.wibo.pl oraz w kanałach social WIBO pojawi się galeria konkursowa z wszystkimi pracami 10 Finalistów oraz ich imionami i nazwiskami, bądź pseudonimami artystycznymi.

 

§ 7
FAZA IV – WYBÓR ZWYCIĘZCY

1. Faza czwarta Konkursu odbędzie się dniu 12 czerwca 2017 r.*

2. Ogłoszenie Zwycięzcy nastąpi w dniu 12 czerwca 2017 roku.*

3. Wyłonienia zwycięzcy dokona wewnętrznie powołana Komisja, która ogłosi i wręczy nagrodę główną laureatowi w dniu 12 czerwca 2017 roku.*

 

§ 8
NAGRODY

1. Zwycięzca Konkursu otrzyma w ramach Nagrody Głównej: wycieczkę CITY BREAK do MEDIOLANU – dla dwóch osób.

2. Uczestnikom nie przysługuje prawo wymiany nagród na nagrodę innego rodzaju lub gotówkę.

3. Uczestnikom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do otrzymania nagrody na osoby.

 

§ 9
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE

1. Uczestnik zgłaszając pracę do Konkursu oświadcza, że:
a) ma pełne prawo do dysponowania materiałem zgłoszonym do Konkursu oraz że, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do materiału, które nie są ograniczone na rzecz osób trzecich;
b) osoby utrwalone na pracy konkursowej, których zgoda jest konieczna do ich publikacji;
c) wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku, w tym także na umieszczenie ich wizerunku w Internecie;
d) praca konkursowa nie brała udziału w innych konkursach.

2. Uczestnik ponosi całkowitą i niczym nieograniczoną odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z pracą konkursową zgłoszoną do Konkursu i zawartych w niej treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich, w tym także za wykorzystanie bez zgody opiekuna prawnego wizerunku osoby małoletniej.

3. Uczestnik wyraża zgodę na publiczną prezentację pracy konkursowej nieograniczoną w czasie na wszystkich polach eksploatacji w kraju i zagranicą, w szczególności w Internecie, telewizji, prasie,

4. Uczestnik zgłoszonej pracy konkursowej, z chwilą zgłoszenia pracy konkursowej, przenosi na Organizatora autorskie prawa majątkowe do niej, na wszelkich polach eksploatacji, w tym w szczególności takich jak: utrwalenie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, publiczne odtworzenie, wyświetlenie, nadanie za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadanie za pośrednictwem satelity.

5. Uczestnicy nie będą rościć należności finansowych za materiał emitowany w mediach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

 

§ 10
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Warunkiem koniecznym przystąpienia do konkursu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

3. Udostępnione dane będą przetwarzane w celu organizacji Konkursu.

4. Udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.

5. Dane Uczestników Konkursu mogą zostać udostępnione właściwym organom administracji publicznej, w przypadkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 11
PRZEKAZANIE NAGRÓD

1. Po otrzymaniu powiadomienia o wygranej w Konkursie, laureaci nagród powinni przesłać na podany w wiadomości adres mailowy swoje dane potrzebne do przekazania nagrody, czyli: imię i nazwisko, adres pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda oraz inne niezbędne do przekazania nagrody dane o które zwróci się organizator.

2. Nagrody w postaci biletów lotniczych/usług hotelowych będzie można zarezerwować od momentu wyłonienia zwycięzców do końca 2017 roku, podróż musi zostać zarezerwowana do końca 2017 roku.

3. W przypadku, gdy zdobywcą nagrody będzie jakakolwiek osoba, która nie spełnia warunków wskazanych w niniejszym regulaminie, osoba taka traci prawo do nagrody. Jeżeli ten fakt zostanie ujawniony po doręczeniu nagrody, osoba ta będzie zobowiązana do jej zwrotu. Organizator uprawniony będzie do przyznania takiej nagrody Uczestnikowi, który zajmował kolejne miejsce w Konkursie.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych dotyczących adresu zamieszkania lub innych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagród w związku z prowadzeniem Konkursu.

 

§ 12
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z przebiegiem Konkursu należy kierować na adres mailowy biuro@macogroup.pl.

2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od jej otrzymania. Uczestnik Konkursu zostanie poinformowany o wynikach postępowania reklamacyjnego mailem w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, numer telefonu Uczestnika, adres korespondencyjny oraz opis reklamacji.

4. Procedura reklamacyjna nie wyłącza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

 

§ 13
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Konkurs trwa od dnia 7 kwietnia – 12 czerwca 2017 roku*.

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.wibo.pl konkurs oraz w siedzibie Organizatora.

4. Niniejszy regulamin może zostać zmieniony w trakcie trwania Konkursu z istotnych przyczyn organizacyjnych i prawnych – zmiany te nie będą miały jednak wpływu na już nabyte uprawnienia uczestników Konkursu.


 *UWAGA: zmiana daty warsztatów z RED LIPSTICK MONSTER na 20 czerwca br.